در Meadowy Prints، Memories of the Main Line

در Meadowy Prints، Memories of the Main Line
«هر زنی کمد لباس سایه‌ای دارد، لباس‌هایی که هویتی جایگزین را نشان می‌دهد، راهی که طی نشده است. من زیارتگاه خود را زیارتگاهی برای خواسته‌های گذشته و جنبه‌های سخت اختراع خود می‌دانم.»