لیلی کول بنیانگذار Model and Impossible.com در Utopias، SXSW و Free Houses

لیلی کول بنیانگذار Model and Impossible.com در Utopias، SXSW و Free Houses
نوع دوستی محتاطانه: این چیزی است که در ابتدا ممکن است به ابروها کشیده شود یا پوزخندی برانگیزد. از خودگذشتگی در تضاد با چیزهایی است که ما می آموزیم و می بینیم، مثلاً از داروینیسم گرفته تا گرگ وال استریت. با این حال، لیلی کول، مدل و امروزی دیجیتالی‌تر، آن را به طور گسترده در اختیار دارد، و او در مورد صحت آن بسیار متقاعد کننده است.